Cursusorganisatie KWeC werkt in onderwijs en zorg

KWeC bestaat 15 jaar!

*** Bij deze cursussen in 2018 gratis Instappakket ‘Jesse heeft dyslexie’ voor psycho-educatie! 

TAAL – Dyslexie:

  • Basiscursus dyslexie, praktisch van A tot Z ***
  • Verdiepingscursus lezen: Leesproblemen! En dan? ***
  • Spellingspecialist ***
  • Verdiepend lezen en Moderne Vreemde Talen
  • Effectief onderwijs in het schrijven van teksten
  • Praktische cursus Technisch Lezen (alleen in België)

REKENEN – Dyscalculie

  • Dyscalculie en rekenproblemen

OMFT

  • Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde
  • Verdiepingscursus OMFT-1

Coaching

  • Psycho-educatie & Oplossingsgericht werken met ‘Jesse heeft dyslexie’ (alleen incompany)

 

 

 

KWeC is aangesloten bij CRKBO KWeC is aangesloten bij KMO Portefeuille

NRTO – Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

KWeC is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.
KWeC hanteert voor haar cursussen, trainingen en workshops oftewel ‘open inschrijvingen’ de gedragscode en algemene voorwaarden consument.
Voor maatwerkopdrachten voor scholen en organisaties hanteert KWeC de gedragscode en de algemene voorwaarden ‘beroep en bedrijf’. Zie onderstaande links.

Gedragscode
De NRTO stelt zich tot doel een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbod te realiseren op basis van private bekostiging. Om de kwaliteit inzichtelijk te maken en te bevorderen is er een gedragscode opgesteld voor leden van de NRTO.

Leden van de NRTO zijn verplicht om deze na te leven. Tevens informeert de NRTO haar leden actief over initiatieven die genomen worden om de kwaliteit van het particulier onderwijs, opleidings- en trainingsaanbod (internationaal) zichtbaar te maken.

Klik voor de gedragscode consument op de volgende link: NRTO-Gedragscode-consumenten-2013

Klik voor de gedragscode beroep en bedrijf op de volgende link: NRTO-gedragscode-beroep-en-bedrijf-2013

Algemene voorwaarden consument
De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 25 april 2013.

Klik voor de algemene voorwaarden consument op de volgende link: NRTO-AV-consumenten-2013

Klik voor de algemene voorwaarden beroep en bedrijf op de volgende link: NRTO-AV-beroep-en-bedrijf-2013

Klik hier om naar de website van de NRTO te gaan.

Geschillencommissie

Geschillencommissie
De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.

Klik hier om het klachtenformulier te bekijken of te downloaden.

Klik hier om naar de website van de geschillencommissie te gaan.