Deze 3-daagse cursus Leesspecialist reikt u op een effectieve manier en op een hoog niveau aan wat nodig is om leesproblemen aan te pakken. U gaat aan de slag met een leerling, waarbij je een van de aangeboden methodieken leert toepassen, om het niveau van technisch lezen te verbeteren. Leesmotivatie en begrijpend lezen zijn ook onderdeel van het aanbod. Hierdoor kun jij je leerlingen zelfstandig begeleiden met zowel technisch als begrijpend lezen.

 

Leer je leerlingen technisch lezen

 

De kortste weg naar het oplossen van leesproblemen

 

Praktische cursus: zelf aan de slag

Iedere deelnemer gaat zelf een leerling met leesproblemen begeleiden. Hiervoor schrijft de cursist een uitgebreid handelingsplan, compleet met verantwoording vanuit de literatuur. Deze verantwoording kan tevens gebruikt worden als aanzet/verbetering van het huidige beleid voor technisch lezen van de school/praktijk.

Er worden vijf begeleidingssessies voorbereid, uitgevoerd en uitgebreid geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie van ene sessie wordt de volgende sessie weer voorbereid. Alle cursisten worden hierbij uitgebreid gecoacht door de cursusleider, zodat iedereen na afloop ook zelf ervaren heeft wat een effectieve leesbegeleiding is en hoe deze in de eigen werksituatie (klas of praktijk) toegepast kan worden.

Programma

Dag 1:

 • De leesontwikkeling
 • Leesonderzoek
 • Wat doe je wel/niet bij leesproblemen en waarom?
 • Spellende lezer – radende lezer
 • Feedback geven
 • Stillezen
 • Leesinterventies voor onderwijsondersteuningsniveau 3 en 4
 • Aan de slag met leesinterventies

 

Dag 2:

 • Wat is begrijpend lezen?
 • Tekstkeuze en woordselectie
 • Opzet van een les
 • Toetsen van begrijpend lezen
 • Rol helpende volwassene bij begrijpend lezen
 • Psycho-educatie
 • Casuïstiek – handelingsplan

 

Dag 3:

 • Digitaal lezen
 • Apps en websites
 • Leesmotivatie en leesbeleving
 • Intervisie casuïstiek

Opbrengsten / Leerdoelen

Na dag twee van de cursus…

 • zul je de fases van de leesontwikkeling van leerlingen herkennen en beschrijven.
 • zul je de hulpvragen van de leerling, de ouders en school/behandelaar vaststellen.
 • zul je de uitslagen van het leerlingvolgsysteem van leerlingen interpreteren.
 • zul je naar aanleiding van de uitslagen van het leerlingvolgsysteem beredeneren welke aanvullende testen je af wilt nemen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerlingen, ten einde het instapniveau van de begeleiding te kunnen bepalen.
 • kun en zul je leestoetsen die in het primair onderwijs en in de (vergoede) zorg worden gebruikt afnemen, analyseren en interpreteren, zowel diagnostisch als handelingsgericht.
 • zul je kennis hebben van leesmethoden en effectieve leesinterventies voor zowel spellende als radende lezers.
 • kun en zul je naar aanleiding van veel voorbeelden de leesmotivatie van leerlingen optimaliseren.
 • kun en zul je verschillende lees(interventie)methoden en -methodieken voor onderwijsondersteuningsniveau 3 en 4 inzetten.
 • zul je naar aanleiding van de toetsuitslagen van de afgenomen leestoetsen concluderen waar de leerling(en) behoefte aan heeft/hebben qua begeleiding en aan de hand daarvan een handelingsplan opstellen.
 • kun en zul je psycho-educatie en progressiegericht werken met leerlingen die door hun leesachterstand emotionele en/of gedragsmatige problemen hebben indien nodig toepassen.
 • zul je doelen in je handelingsplan voor de lange en korte termijn SMART formuleren.
 • zul je de begeleiding van de leerling(en) afstemmen in een doorgaande lijn met de leerling(en) zelf, de ouders en de school/behandelaar.
 • zul je de begeleiding van de leerling(en) evalueren en aan de hand van de conclusies die je trekt het handelingsplan voortzetten dan wel beargumenteerd aanpassen.
 • zul je naar aanleiding van de verplichte literatuur (Technisch lezen in een doorlopende lijn en Rijke taal) de verantwoording van de behandeling opstellen. Deze verantwoording zou tevens gebruikt kunnen worden voor de aanzet of het reviseren van een protocol technisch en begrijpend lezen in de werksituatie van de deelnemer.
 • kun je voortbouwen op de lessenserie voor begrijpend lezen die je tijdens de cursus naar aanleiding van de verplichte literatuur (Rijke taal) bij een casusleerling hebt opgesteld.
 • zul je een leerling met leesproblemen begeleid hebben tussen cursusdag 2 en 3 in je eigen werksituatie (onderzoek en behandeling).
 • zul je feedback ontvangen hebben op je casus van de trainer en een medecursist.
 • zul je feedback gegeven hebben aan een medecursist op zijn/haar casus.

Na dag 3 van de cursus…

 • kun je een onderbouwde visie geven op digitale interventies.
 • kun je het belang en de effectiviteit bepalen van recente apps/websites.
 • zul je extra ideeën opgedaan hebben voor het optimaliseren van de leesmotivatie en de leesbeleving van je leerlingen.
 • zul je deelgenomen hebben aan intervisie rondom de casuïstiek van alle deelnemers.

Verplichte literatuur

De literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden:

 • Technisch lezen in een doorlopende lijn. Een handboek voor de basisschool – Marita Eskes    ISBN 97894-925-2591-8
 • Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs – Erna van Koeven en Anneke Smits.      ISBN 97890-244-3394-0

 

 

Zelfstudie

Het lezen van de verplichte literatuur en het uitvoeren van de opdrachten.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

SBU

 • Geaccrediteerd bij ADAP-NVLF voor 138 punten – ID-nummer: 466861.

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • Remedial teachers
 • Ambulant begeleiders
 • Logopedisten
 • Orthopedagogen en psychologen
 • Taal-/leescoördinatoren en onderwijsassistenten die zich willen verdiepen in de verschillende onderwijs ondersteuningsniveaus van leesproblemen en/of dyslexie.
 • In principe is deze cursus opgezet voor het PO, maar rt’ers en docenten van het VO zijn ook van harte welkom.
Iedereen is van harte welkom. Heb je echter nog helemaal geen ervaring met het begeleiden van leerlingen met leesproblemen, dan is het aan te raden eerst de ‘Basiscursus Dyslexie: praktisch van A tot Z’ te doen. Bij die cursus wordt echt de basis gelegd. Als die cursus afgerond is, kun je zelf eerst een aantal jaren vooruit en als je dan tegen de hardnekkigere leesproblemen ‘aanloopt’ is de cursus ‘Leesspecialist’ een aanrader. Op die manier haal je echt alles uit deze cursus. 
Ook zonder ervaring ben je van harte welkom, maar onderschat dan niet dat de cursus je meer tijd zal kosten dan aangegeven is in het aantal studiebelastinguren.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

13-06-2024 | 14-06-2024 | 06-12-2024 08.30-17.15 uur Haarlem 1498,- euro info Gesloten
27-03-2025 | 28-03-2025 | 25-09-2025 08.30-17.15 uur Eemnes-Hilversum 1542,50 euro info Inschrijven