Lezen is een. 

Begrijpen is twee. 

Leuk vinden is drie.

 

De Leesspecialist maakt het bovenstaande een, twee, drie mogelijk. Want in deze 3-daagse cursus wordt een voor een behandeld wat nodig is om leesproblemen effectief aan te pakken. Evenals het lezen (weer) leuk en spannend te maken. Tablet en smartphone komen daarom ook aan de orde. Want in deze digitale tijd is en blijft begrijpend lezen – en schrijven – essentieel om informatie en kennis uit te wisselen. Een leesachterstand is onwenselijk omdat het ook kan leiden tot een leerachterstand. Of uiteindelijk zelfs tot een maatschappelijke achterstand. Leerkracht of therapeut spelen daarom een belangrijke rol in het welslagen van leerlingen in het leven. De cursus Leesspecialist reikt jou op een leuke manier en op een hoog niveau alles aan wat nodig is om je vak goed uit te oefenen. En iedereen kan er meteen mee uit de voeten.

In deze verdiepingscursus gaan we praktisch aan de slag met toetsresultaten en maken we van daaruit een handelingsplan voor leerlingen die extra leesinstructie nodig hebben. Na dag 2 ga je aan de slag met een eigen leerling, waarbij je de verworven kennis inzet om een eigen handelingsplan te maken en een leerling te begeleiden. Ook ga je aan de slag met het in kaart brengen van je eigen geletterdheid en laat je (een) leerling(en) dit ook doen. De mooie gesprekken die dit oplevert wisselen we dag 3 uit, zo ook de resultaten van het leesgesprek dat je afneemt bij een leerling. Je werkomgeving neem je ook onder de loep: in hoeverre is die aantrekkelijk voor leerlingen en waarom?

Dag 3 neemt niet alleen de cursusleider materiaal mee voor de materialenmarkt, maar nemen alle deelnemers hun favoriete materiaal mee om met leerlingen met leesproblemen te werken. Altijd mooi om te zien, hoe collega’s materiaal inzetten dat je zelf al jaren hebt staan, maar nooit (voor dit doeleinde) gebruikt hebt.

We gaan deze dag ook aan de slag met digitale geletterdheid, waarbij ook apps en websites aan bod komen. Welke apps en websites zijn er, waar let je op in verband met de effectiviteit enz. Neem je tablet/smartphone mee om ook direct aan de slag te gaan. ’s Middags staat de casuïstiek centraal, waarbij je feedback krijgt van de medecursisten en de cursusleider.

Zo ga je na drie cursusdagen met veel bagage terug naar je werksituatie om leerlingen met leesproblemen beter te kunnen begeleiden.

Programma

Dag 1:

 • De leesontwikkeling
 • Leesonderzoek
 • Wat doe je wel/niet bij leesproblemen en waarom?
 • Spellende lezer – radende lezer
 • Feedback geven
 • Stillezen
 • Leesinterventies voor onderwijsondersteuningsniveau 3 en 4
 • Aan de slag met leesinterventies

 

Dag 2:

 • Wat is begrijpend lezen?
 • Tekstkeuze en woordselectie
 • Opzet van een les
 • Toetsen van begrijpend lezen
 • Rol helpende volwassene bij begrijpend lezen
 • Psycho-educatie
 • Casuïstiek – handelingsplan

 

Dag 3:

 • Digitaal lezen
 • Apps en websites
 • Leesmotivatie
 • Materialenmarkt
 • Intervisie casuïstiek

Opbrengsten / Leerdoelen

Na dag twee van de cursus…

 • zul je de fases van de leesontwikkeling van leerlingen herkennen en beschrijven.
 • zul je de hulpvragen van de leerling, de ouders en school/behandelaar vaststellen.
 • zul je de uitslagen van het leerlingvolgsysteem van leerlingen interpreteren.
 • zul je naar aanleiding van de uitslagen van het leerlingvolgsysteem beredeneren welke aanvullende testen je af wilt nemen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerlingen, ten einde het instapniveau van de begeleiding te kunnen bepalen.
 • kun en zul je leestoetsen die in het primair onderwijs en in de (vergoede) zorg worden gebruikt afnemen, analyseren en interpreteren, zowel diagnostisch als handelingsgericht.
 • zul je kennis hebben van leesmethoden en effectieve leesinterventies voor zowel spellende als radende lezers.
 • kun en zul je naar aanleiding van veel voorbeelden de leesmotivatie van leerlingen optimaliseren.
 • kun en zul je verschillende lees(interventie)methoden en -methodieken voor onderwijsondersteuningsniveau 3 en 4 inzetten.
 • zul je naar aanleiding van de toetsuitslagen van de afgenomen leestoetsen concluderen waar de leerling(en) behoefte aan heeft/hebben qua begeleiding en aan de hand daarvan een handelingsplan opstellen.
 • kun en zul je psycho-educatie en progressiegericht werken met leerlingen die door hun leesachterstand emotionele en/of gedragsmatige problemen hebben indien nodig toepassen.
 • zul je doelen in je handelingsplan voor de lange en korte termijn SMART formuleren.
 • zul je de begeleiding van de leerling(en) afstemmen in een doorgaande lijn met de leerling(en) zelf, de ouders en de school/behandelaar.
 • zul je de begeleiding van de leerling(en) evalueren en aan de hand van de conclusies die je trekt het handelingsplan voortzetten dan wel beargumenteerd aanpassen.
 • zul je naar aanleiding van de verplichte literatuur (Technisch lezen in een doorlopende lijn en Rijke taal) de verantwoording van de behandeling opstellen. Deze verantwoording zou tevens gebruikt kunnen worden voor de aanzet of het reviseren van een protocol technisch en begrijpend lezen in de werksituatie van de deelnemer.
 • kun je voortbouwen op de lessenserie voor begrijpend lezen die je tijdens de cursus naar aanleiding van de verplichte literatuur (Rijke taal) bij een casusleerling hebt opgesteld.
 • zul je een leerling met leesproblemen begeleid hebben tussen cursusdag 2 en 3 in je eigen werksituatie (onderzoek en behandeling).
 • zul je feedback ontvangen hebben op je casus van de trainer en een medecursist.
 • zul je feedback gegeven hebben aan een medecursist op zijn/haar casus.

Na dag 3 van de cursus…

 • kun je een onderbouwde visie geven op digitale interventies
 • kun je het belang en de effectiviteit bepalen van recente apps/websites.
 • zul je deelgenomen hebben aan een materialenmarkt waar veel gebruikt en nieuw materiaal getoond en gepresenteerd is, waardoor je extra ideeën voor leesinterventies, leesmotivatie en leesplezier hebt gekregen.
 • zul je deelgenomen hebben aan intervisie rondom de casuïstiek van alle deelnemers.

Verplichte literatuur

De literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden:

 • Technisch lezen in een doorgaande lijn. Een handboek voor de basisschool – Marita Eskes    ISBN 97894-925-2591-8
 • Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs – Erna van Koeven en Anneke Smits.      ISBN 97890-244-3394-0

 

 

Zelfstudie

Het lezen van de verplichte literatuur en het uitvoeren van de opdrachten.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

SBU

 • Geaccrediteerd bij ADAP-NVLF voor 138 punten – ID-nummer: 466861.

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • Remedial teachers
 • Ambulant begeleiders
 • Logopedisten
 • Orthopedagogen en psychologen
 • Taal-/leescoördinatoren en onderwijsassistenten die zich willen verdiepen in de verschillende onderwijs ondersteuningsniveaus van leesproblemen en/of dyslexie.
 • In principe is deze cursus opgezet voor het PO, maar rt’ers en docenten van het VO zijn ook van harte welkom.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

16-02-2023 | 17-02-2023 | 16-06-2023 08.30-17.15 uur Cuijk 1498,- euro info Inschrijven
22-06-2023 | 23-06-2023 | 16-11-2023 08.30-17.15 uur Zwolle 1498,- euro info Inschrijven