In 3,5 dagen SMART met de cursus Spellingspecialist. SMART staat hier voor: Stappenplan, Multisensorieel, Alles op instructieniveau, Retentietraining en Time on Task. Het koppelt praktische en wetenschappelijke inzichten in een multisensoriële aanpak. Woorden landen en wortelen hierdoor beter in het brein en ‘moeilijke-woordenangst’ verdwijnt. Wie zich inschrijft voor de cursus maakt zich het SMART-principe snel eigen, door de inbreng van een eigen casus.

 

In 3,5 dagen SMART

 

Maak van spellingproblemen verleden tijd

 

Praktische cursus: zelf aan de slag

Iedere deelnemer gaat zelf een leerling met spellingproblemen begeleiden. Hiervoor schrijft de cursist een uitgebreid handelingsplan, compleet met verantwoording vanuit de literatuur. Deze verantwoording kan tevens gebruikt worden als aanzet/verbetering van het huidige spellingbeleid van de school/praktijk.

Er worden vijf begeleidingssessies voorbereid, uitgevoerd en uitgebreid geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie van ene sessie wordt de volgende sessie weer voorbereid. Alle cursisten worden hierbij uitgebreid gecoacht door de cursusleider, zodat iedereen na afloop ook zelf ervaren heeft wat een effectieve spellingbegeleiding is en hoe deze in de eigen werksituatie (klas of praktijk) toegepast kan worden.

Programma

Dag 1:

 • Schrijven
 • Theorie connectionisme en ontwikkeling van de spelling
 • Dictees: afname en scoren
 • Wat doe je wel/niet bij spellingproblemen en waarom
 • Spellinginterventies voor onderwijsondersteuningsniveau 3 en 4
 • Spellingoverzicht per groep
 • Psycho-educatie
 • KWeC-methodiek (basis)
 • KWeC-methodiek (spellingregels tot en met de bovenbouw)

Avond (online):

 • Retentietraining

Dag 2:

 • Verschillende soorten spellingoefeningen
 • Spellingmethoden: plus- en aandachtspunten per methode
 • Oefenen met dictees van verschillende spellingmethoden in werksituatie cursist
 • Geregeld!
 • Handelingsplan casuïstiek

Dag 3:

 • Woordbenoemen
 • Zinsontleden
 • Werkwoorden
 • Toegepaste spelling
 • Casuïstiekbespreking

Opbrengsten / Leerdoelen

Na dag 1 (op locatie) van deze cursus…

 • kun en zul je het belang van een goed handschrift erkennen en heb je kennis om een handschrift te optimaliseren ten gunste van de spellingontwikkeling.
 • zul je het handschrift van je casusleerling analyseren en indien nodig optimaliseren.
 • kun en zul je de fases van de spellingontwikkeling van leerlingen herkennen en beschrijven.
 • kun en zul je de hulpvragen van de leerling, de ouders en school/behandelaar vaststellen in een daarvoor aangedragen casusformulier waar het hele handelingsplan in opgesteld wordt en de verantwoording en de behandelingen/begeleidingssessies ook in uitgewerkt worden.
 • zul je overzicht hebben wanneer welke spellingregel aan bod komt in het onderwijs.
 • zul je kennis hebben van effectieve practise en evidence based instructieprincipes (ondersteuningsniveau 1 t/m 4) om spelling aan te leren.
 • kun en zul je de uitslagen van het leerlingvolgsysteem van leerlingen interpreteren.
 • zul je naar aanleiding van de uitslagen van het leerlingvolgsysteem beredeneren welke aanvullende testen je af wilt nemen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerlingen, ten einde het instapniveau van de begeleiding te kunnen bepalen.
 • kun en zul je spellingtoetsen die in het primair onderwijs en in de (vergoede) zorg worden gebruikt afnemen, analyseren en interpreteren, zowel diagnostisch als handelingsgericht.
 • zul je naar aanleiding van de toetsuitslagen van de afgenomen spellingtoetsen concluderen waar de leerling(en) behoefte aan heeft/hebben qua begeleiding en aan de hand daarvan een uitgebreid handelingsplan samenstellen.
 • zul je doelen in je handelingsplan voor de lange en korte termijn SMART formuleren en hypotheses opstellen.
 • kun en zul je psycho-educatie en progressiegericht werken met leerlingen, die door hun spellingachterstand emotionele en/of gedragsmatige problemen hebben, indien nodig toepassen.
 • zul je multisensorieel aan de slag gaan met een casusleerling met spellingproblemen middels het Klinkerschema, de KWeC-box, het Stappenplan en het Regelkompas (indien andere kleuren/symbolen gebruikt worden in de eigen werksituatie kan dat ook).
 • zul je je onderzoeken, begeleidingssessies/behandelingen uitwerken en integreren met de verplichte literatuur.
 • zul je feedback ontvangen van de trainer en een medecursist op versie 1 van je casus.
 • zul je feedback geven op versie 1 van de casus van een medecursist.
 • zul je feedback ontvangen van de trainer op jouw gegeven feedback.

Na de online-bijeenkomst (op een avond) van deze cursus…

 • zul je het belang van de effectiviteit van retentietraining inzien.
 • kun je retentietraining op verschillende manieren toepassen.
 • kun en zul je je handelingsplan uitbreiden met retentietraining.
 • kun en zul je het werken met de KWeC-box en retentietraining integreren.
 • zul je aan de slag gaan met retentietraining met jouw casusleerling en dit beschrijven in het casusformulier.

Na dag 2 (op locatie) van deze cursus…

 • kun je in een doorgaande lijn met de school/de zorg werken met (een) leerling(en) met spellingproblemen op het hoogste instructieniveau van de leerling(en).
 • zul je kennis hebben van spellingmethoden voor ondersteuningsniveau 1 en 2.
 • kun je beredeneren en zul je ervaren hebben welke oefeningen effectief zijn om het spellingniveau te verhogen.
 • kun en zul je verschillende spelling(interventie)methoden en -methodieken voor ondersteuningsniveau 3 en 4 inzetten.
 • kun en zul je de begeleiding van de leerling(en) afstemmen in een doorgaande lijn met de leerling(en) zelf, de ouders en de school/behandelaar.
 • kun en zul je de spellingbegeleiding opzetten, evalueren en indien nodig aanpassen naar aanleiding van de instructieprincipes en de typen kennis die in ‘Geregeld’ (Ruijssenaars e.a., 2009) beschreven staan.
 • zul je de begeleiding van de leerling(en) evalueren en aan de hand van de conclusies die je trekt en de feedback die je van de medecursist en de trainer krijgt het handelingsplan voortzetten dan wel beargumenteerd aanpassen/uitbreiden/herzien/reviseren en rechtvaardigen vanuit de verplichte literatuur.
 • zul je naar aanleiding van de verplichte literatuur de verantwoording van de behandeling opstellen. Deze verantwoording zou tevens gebruikt kunnen worden voor de aanzet of het reviseren van een/het protocol effectief spellingonderricht in de werksituatie van de deelnemer.
 • zul je feedback ontvangen van de trainer en een medecursist op versie 2 en 3 van je casus.
 • zul je feedback geven op versie 2 en 3 van de casus van een medecursist.
 • zul je feedback ontvangen van de trainer op jouw gegeven feedback.

Na dag 3 (op locatie) van de cursus…

 • kun je beredeneren waarom een multisensorieel aanbod voor woordbenoemen, zinsontleden en werkwoordspelling effectief is voor leerlingen met taal- en spellingproblemen.
 • kun je de syntax van een leerling verbeteren en uitbreiden door middel van woordbenoemen.
 • kun je het belang en de effectiviteit bepalen van recente materialen, apps/websites.
 • kun je een onderbouwde visie geven op digitale interventies.
 • zul je deelgenomen hebben aan intervisie rondom de casuïstiek van alle deelnemers.
 • kun je voortbouwen op de lessen-/behandelserie met effectief spellingonderricht die je tijdens de cursus naar aanleiding van de verplichte literatuur bij een casusleerling uitgebreid hebt opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.

Verplichte literatuur

 • Geregeld! – Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze. W. Ruijssenaars en C. Ruijssenaars-Elshoff.
  ISBN 97890 334 75009
 • The Science of Spelling – The explicit specifics that make great readers and writers (and Spellers!) J. Richard Gentry, Ph.D.
  ISBN 9780 325 007175

De literatuur dient zelf aangeschaft of geleend te worden.

Zelfstudie

De zelfstudie bestaat uit het lezen van de verplichte literatuur, het uitwerken van een eigen casus en het meedenken met en feedback geven op de casus van een medecursist.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het behalen van een voldoende voor het inleveren van de casus.

SBU

 • 53 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 522216 Deze punten zijn opgebouwd uit 26,5 uur aanwezigheid en het uitvoeren van de casusopdracht.
 • 48 uur niet geaccrediteerd Deze punten zijn opgebouwd uit het lezen van de verplichte literatuur en het verwerken daarvan in de casusopdracht.

 

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • Taalcoördinatoren
 • Remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging)
 • Logopedisten
 • Onderwijsassistenten die al ervaring hebben met het behandelen van kinderen met dyslexie.
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met spellingproblemen en dyslexie. In principe is deze cursus opgezet voor het PO, maar rt’ers en docenten van het VO zijn ook van harte welkom.
Iedereen is van harte welkom. Heb je echter nog helemaal geen ervaring met het begeleiden van leerlingen met spellingproblemen, dan is het aan te raden eerst de ‘Basiscursus Dyslexie: praktisch van A tot Z’ te doen. Bij die cursus wordt echt de basis gelegd. Als die cursus afgerond is, kun je zelf eerst een aantal jaren vooruit en als je dan tegen de hardnekkigere spellingproblemen ‘aanloopt’ is de cursus ‘Spellingspecialist’ een aanrader. Op die manier haal je echt alles uit deze cursus. 
Ook zonder ervaring ben je van harte welkom, maar onderschat dan niet dat de cursus je meer tijd zal kosten dan aangegeven is in het aantal studiebelastinguren.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

12-09-2024 | 30-09-2024 | 07-11-2024 | 13-03-2025 08.30-17.30 uur - 30 september online van 18.30-21.15 uur Eemnes-Hilversum 1699,- euro info Inschrijven
16-05-2025 | 02-06-2025 | 04-07-2025 | 14-11-2025 08.30-17.30 uur - 2 juni online van 18.30-21.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 1699,- euro info Inschrijven