CURSUSDATA EN LOCATIES VOLGEN ZO SPOEDIG MOGELIJK VOOR DEZE CURSUS. VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN LINKEDIN EN JE BLIJFT OP DE HOOGTE.

 

Lezen is een. 

Begrijpen is twee. 

Leuk vinden is drie.

 

De Leesspecialist maakt het bovenstaande een, twee, drie mogelijk. Want in deze 3-daagse cursus wordt een voor een behandeld wat nodig is om leesproblemen effectief aan te pakken. Evenals het lezen (weer) leuk en spannend te maken. Tablet en smartphone komen daarom ook aan de orde. Want in deze digitale tijd is en blijft begrijpend lezen – en schrijven – essentieel om informatie en kennis uit te wisselen. Een leesachterstand is onwenselijk omdat het ook kan leiden tot een leerachterstand. Of uiteindelijk zelfs tot een maatschappelijke achterstand. Leerkracht of therapeut spelen daarom een belangrijke rol in het welslagen van leerlingen in het leven. De cursus Leesspecialist reikt jou op een leuke manier en op een hoog niveau alles aan wat nodig is om je vak goed uit te oefenen. En iedereen kan er meteen mee uit de voeten.

In deze verdiepingscursus gaan we praktisch aan de slag met toetsresultaten en maken we van daaruit een handelingsplan voor leerlingen die extra leesinstructie nodig hebben. Na dag 2 ga je aan de slag met een eigen leerling, waarbij je de verworven kennis inzet om een eigen handelingsplan te maken en een leerling te begeleiden. Ook ga je aan de slag met het in kaart brengen van je eigen geletterdheid en laat je (een) leerling(en) dit ook doen. De mooie gesprekken die dit oplevert wisselen we dag 3 uit, zo ook de resultaten van het leesgesprek dat je afneemt bij een leerling. Je werkomgeving neem je ook onder de loep: in hoeverre is die aantrekkelijk voor leerlingen en waarom?

Dag 3 neemt niet alleen de cursusleider materiaal mee voor de materialenmarkt, maar nemen alle deelnemers hun favoriete materiaal mee om met leerlingen met leesproblemen te werken. Altijd mooi om te zien, hoe collega’s materiaal inzetten dat je zelf al jaren hebt staan, maar nooit (voor dit doeleinde) gebruikt hebt.

We gaan deze dag ook aan de slag met digitale geletterdheid, waarbij ook apps en websites aan bod komen. Welke apps en websites zijn er, waar let je op in verband met de effectiviteit enz. Neem je tablet/smartphone mee om ook direct aan de slag te gaan. ’s Middags staat de casuïstiek centraal, waarbij je feedback krijgt van de medecursisten en de cursusleider.

Zo ga je na drie cursusdagen met veel bagage terug naar je werksituatie om leerlingen met leesproblemen beter te kunnen begeleiden.

 

Programma:

Dag 1:

 • De leesontwikkeling
 • Leesonderzoek
 • Wat doe je wel/niet bij leesproblemen en waarom?
 • Spellende lezer – radende lezer en feedback geven
 • Stillezen
 • Leesinterventies: wanneer doe je wat en waarom?
 • Aan de slag met leesinterventies
 • Leesmotivatie (met vele materialen en nieuwe ideeen)

Dag 2:

 • Wat is begrijpend lezen?
 • De ontwikkeling van het begrijpend leesonderwijs
 • Effectief onderwijs in begrijpend lezen
 • Tekstkeuze en woordselectie
 • Opzet van een les
 • Toetsen van begrijpend lezen
 • Rol helpende volwassene bij begrijpend lezen
 • Psycho-educatie

Dag 3:

 • Digitaal lezen
 • Onlinegeletterdheid
 • Apps en websites
 • Materialenmarkt
 • Casuïstiek

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na de cursus:

 • kennis van verschillende leestechnieken die gebruikt worden bij spellende en radende lezers.
 • kennis van de afname en interpretatie van leestesten die in het primair onderwijs worden afgenomen: zij kunnen onder andere een uitdraai van het leerlingvolgsysteem ‘lezen’.
 • kennis van aanvullende testen op het gebied van lezen die afgenomen kunnen worden bij kinderen met leesproblematiek. Deelnemers kunnen op basis hiervan de (logopedische) behandeling/les beter afstemmen op de hulpvragen van ouders, kind en school/behandelaar.
 • het belang ingezien van het afstemmen van de behandeling in een doorgaande lijn met ouders en school/zorg.
 • kennis genomen van verschillende lees(interventie)methoden en weten wanneer ze welke interventie in kunnen zetten.
 • ondervonden wat ze kunnen doen met leerlingen om het doel van lezen, begrijpend lezen, te kunnen bevorderen op een efficiënte en aantrekkelijke manier.
 • inzicht in de verschillen tussen geletterdheid vanaf papier en onlinegeletterdheid.
 • kennis van recente apps en kunnen kritisch kijken welke effectief zijn voor welke onderdelen van het leesproces.
 • een handelingsplan opgesteld naar aanleiding van afgenomen leestoetsen die zelf gescoord en geïnterpreteerd zijn. Daarin is voor de leerling de meest geschikte interventie beschreven met de daarbij behorende middelen n.a.v. het geleerde tijdens de workshops, zodat deelnemers met een voorbeeldhandelingsplan naar huis gaan.
 • deelgenomen aan een materialenmarkt waar veel gebruikt en nieuw materiaal getoond en gepresenteerd wordt.
 • een leesautobiografie gemaakt van hun geletterdheidspraktijken en laten (een) leerling(en) een leesdagboek bijhouden van twee dagen.
 • de leesomgeving op hun werkplek kritisch bekeken en hierover een gesprek gevoerd met (een) leerling(en).
 • ervaring opgedaan met het afnemen van een leesgesprek bij (een) leerling(en) in hun eigen werksituatie.
 • tussen cursusdag 2 en 3 in de eigen werksituatie gewerkt met een leerling met leesproblemen (onderzoek en behandeling) en hebben op dag 3 feedback ontvangen van medecursisten en van de trainer.

Verplichte literatuur: (de literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden):

 • Rijke taal – Erna van Koeven en Anneke Smits, te bestellen bij Uitgeverij Boom: https://www.boomtestonderwijs.nl/product/100-9318_Rijke-taal.
 • Technisch lezen in een doorgaande lijn – Marita Eskes, te bestellen bij Uitgeverij Pica, waar ook de bijlagen te downloaden zijn:  https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/technisch-lezen-in-een-doorlopende-lijn-pica.

 

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten die daarbij horen.

Zelfstudie

Het lezen van de verplichte literatuur en het uitvoeren van de opdrachten.

SBU

 • De cursus was voor 90 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 276972. Heraccreditatie wordt momenteel aangevraagd.
 • 102 uur gevalideerd – Registerleraar – Activiteitnummer: vhN4fUhhs7

Voor wie?

 • Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging), ambulant begeleiders, logopedisten, dyslexiespecialisten, taal-/leescoördinatoren en onderwijsassistenten die zich willen verdiepen in de verschillende niveaus van zorg van leesproblemen en/of dyslexie.
 • Ook orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met leesproblemen en/of dyslexie zijn van harte welkom.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.